THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Khách hàng có file danh sách khách hàng bên ngoài rất lớn, khi sử dụng phần mềm của OnlineCRM để sử dụng, thì thao tác nhập truyền là vấn đề lớn, vậy OnlineCRM có thao tác/hoặc hỗ trợ nhanh vấn đề này không?

Trả lời:

OnlineCRM sẽ hướng dẫn khách hàng nhập liệu hàng loạt thông qua chức năng Import của phần mềm, file nhập liệu khách hàng tự chuẩn bị theo mẫu mà OnlineCRM cung cấp (theo định dạng mà phần mềm chấp nhận hiện tại là file Excel .csv và file .txt )

Bài viết hay