Tại sao SugarCRM không cho phép xóa một user?

Trả lời:

 -SugarCRM không cho phép xóa một user vì để bảo vệ dữ liệu liên quan đến người dùng. Không có tùy chọn xóa một user trong SugarCRM, tuy nhiên bạn có thể thay đổi trạng thái của user là hoạt động hoặc không hoạt động để cho phép user có thể đăng nhập vào hệ thống hoặc không thể.

phan mem sugarcrm tùy chỉnh sugarcrm chỉnh sửa sugarcrm user sugarcrm

Share