SugarCRM hỗ trợ những hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào?

Trả lời:


SugarCRM hỗ trợ cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server 2005/2008 cho tất cả các phiên bản. Riêng phiên bản Sugar Enterprise được hỗ trợ thêm Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

sugarcrm mysql sql crm sql server quản lý dữ liệu

Share